O mne

PhDr. Katarína Hlinková

Vyštudovala som filozofickú fakultu Prešovskej univerzity, odbor psychológia, následne obhajobou rigoróznej práce som získala doktorát v odbore vývinová psychológia. Mám ukončený štvorročný psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii a mnoho iných odborných školení. Vo vyštudovanom odbore pracujem 19 rokov. Mám bohatú prax v psychologickom poradenstve, terapii, psychologickej diagnostike a v školení ľudí.

Profesionálna orientácia

Od roku 2023 zabezpečujem riadenie Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti s mentálnym postihnutím v Starej Ľubovni. Predtým sme boli súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre všetky deti so zdravotným znevýhodnením.

Zabezpečujem psychologickú činnosť – diagnostickú, poradenskú, terapeutickú, supervíznu

Zabezpečujem vzdelávania a metodickú podporu pre školské zariadenia.

Vzdelanie

3/2023-trvá    Špecializačné vzdelávanie. Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Coachingplus o. z., Bratislava.

9/2021-2/2022  Rozširujúci modul funkčného vzdelávania. Projektový manažment. MPC Žilina.

4/2021-8/2021  Rozširujúci modul funkčného vzdelávania. Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení. MPC Žilina.

2/2021-8/2021  Rozširujúci modul funkčného vzdelávania. Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy a školského zariadenia. MPC Žilina.

4/2019-12/2020 Funkčné vzdelávanie. Metodicko-pedagogické centrum Prešov.

10/2017-1/2018 Inovačné vzdelávanie. Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v ZŠ a v MŠ. Francesko – regionáln autistické centrum, Prešov.

10/2007  Prešovská univerzita v Prešove. Rigorózna skúška v študijnom odbore Psychológia.

9/1999-6/2004  Prešovská univerzita v Prešove. Filozofická fakulta. Odbor: Psychológia.

9/1995-6/1999  Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa.

Školenia

4/2022   Kurz bazálnej stimulácie. Inštitút bazálnej stimulácie, Ostrava.

8/2020   Komentovaný diktát. OZ dobrá myseľ, Poprad.

6/2020   Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. Inštitút zdravého vývinu, Strečno.

11/2019 kuPREV – preventívny program pre deti vo veku od 4-8 rokov. KUPROG CZ s.r.o, Česká republika.

10/2018 Rovesnícke násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí. Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím.

5/2017   Korekčný program Mirabilis. Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske.

5/2017   Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení. Súkromné centrum Mirabilis, Partizánske.

2/2017   Prevencia a eliminácia  rodovo podmieneného a domáceho násilia. Inštitút pre výskum práce a rodiny.

11/2016 Krízová intervencia, špecifické vzdelávanie psychológov (40 hod.). Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny.

4/2016   Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí. Nadácia pre deti Slovenska.

1/2016   Psychodiagnostika dospelých. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.

5/2015   Integrativní korekčný program pro deti s ADHD. PhDr. Nora Gavendová, Opava.

2006-2008 Výcvik v supervízii poradenskej a terapeutickej práce s klientom (200 h.) Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR.

2005-2009 PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK v systemickej psychoterapii (800 hodín). ISZ KE – Košický inštitút pre systemickú skúsenosť.

o supervízii

Supervízia je metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora. Vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom, pomáha rozširovať alternatívne postupy a slúži rovnako ako účinná prevencia syndrómu vyhorenia. Využíva postupy, pri ktorých jednotlivci, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách (ASSP).

Ciele supervízie


- usmernenie v poradenskej a diagnostickej - činnosti podpora pracovníkov zameraná na vyrovnávanie sa s emocionálne náročnými situáciami, ktoré sú súčasťou ich práce
-  skvalitňovanie práce so žiakmi                    - predchádzanie chybám
- prínos alternatívnych postupov, alternatívne pohľady na riešenie problémov v práci
- prostriedok ďalšieho vzdelávania, podpory, prípadne odborného usmernenia.
- cieľom je premeniť informácie na vedomosti, vedomosti na porozumenie a porozumenie na činy, zručnosti.
- vytváranie príležitostí, aby pracovníci mohli rozvíjať svoje profesionálne zručnosti, získavať nové znalosti a utvárať svoje postoje ku žiakom, kolegom,
- kontrola spočívajúca vo formovaní postojov v súlade s etickými požiadavkami profesie a vedenia pracovníkov k súladu so štandardami dobrej praxe a cieľmi poskytovateľa.
- prevencia upadnutia do stereotypov
- emocionálna ventilácia
-prevencia syndrómu vyhorenia
- uľahčenie adaptačného procesu nového odborného zamestnanca
 

Pre koho je určená?

Supervízia je určená pre každého, kto chce pomáhať zodpovedne. (ASSP)
- odborných zamestnancov škôl MŠ/ZŠ a centier poradenstva a prevencie
- odborných zamestanancov CDR (centrum pre deti a rodiny), DD (detských domovov)
- sociálnych pracovníkov v domovoch sociálnych služieb, na ÚPSVaR
- praktikujúcich psychológov

Moje skúsenosti

·    bohaté  odborné vzdelanie a pracovné skúsenosti v poradenskej oblasti, sociálnej oblasti, v školstve, spolupráca s kuratelou a políciou

·     mnohoročná prax v danom odbore na rôznych pozíciách - detský psychológ, poradenský psychológ, rodinný psychológ, psychologická diagnostika detí, dospelých, psychoterapeut

·     priama prax s rodinami, intaktnými deťmi, žiakmi so špeciálnymi potrebami a zdravotným znevýhodnením

·     znalosť kontextu školských zariadení, poradenských zariadení v rôznych inštitúciách (školstvo, ÚPSVaR, CDR, DeD...)

Cenník

 • 29 eur 50 min

  individuálna 

  supervízia

  • PREZENČNE
  • alebo 
  • ONLINE
  • OD: 8:00-16:00
 • 149 eur 120 min

  Skupinová

  supervízia

  • PREZENČNE
  • V ORGANIZÁCII
  • 2-6 ľudí

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás


Phdr. Hlinková Katarína

Stará Ľubovňa

Farbiarska 12
Telefon: +421 905 378 446

Vytvorte si  web zadarmo